Projekt

MAQUINA_1

ECOFLEXOBAG je evropský projekt spolufinancovaný z programu LIFE+ 2011, který se zaměřuje na rozvoj nejlepší praxe pro navrhování a výrobu odnosných tašek.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉM ŘEŠENÝ PROJEKTEM

Projekt ECOFLEXOBAG se zabývá problematikou environmentálních dopadů odnosných tašek, a to v průběhu jejich celého životního cyklu.

Hlavní problémy spojené s produkcí a používáním těchto výrobků se vztahují k čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů, emisím těkavých organických látek (ve fázi jejich potisku), nízké účinnosti výrobních procesů a produkci odpadu (související zejména s využíváním tašek na jedno použití).

Pro výrobce odnosných tašek existují na trhu různé alternativy, které mohou využít pro snížení dopadů jejich produktů na životní prostředí v rámci celého životního cyklu. Zavádění těchto postupů je však zatím na nízké úrovni.

 

PŘÍSTUP

V rámci projektu bude vyvinuta inovativní metodika pro navrhování a výrobu odnosných tašek směřující ke snižování jejich negativních dopadů na životní prostředí. Tato metodika bude sestávat z následujících nástrojů:

• Environmentálně šetrné postupy pro design odnosných tašek

• Postupy pro zavádění nejlepších dostupných technik (BAT) v oblasti používaných materiálů

• Postupy sledování a měření dopadů výroby odnosných tašek na životní prostředí

• On-line Implementation Tool: Výše uvedené postupy pro navrhování a výrobu odnosných tašek budou k dispozici také ve formě on-line přístupného nástroje, což umožní výrobcům těchto tašek jejich efektivnější využití.

 

PŘÍNOSY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Využívání popsané metodiky ze strany podniků (výrobců) povede ke snížení negativních dopadů výroby a používání odnosných tašek na životní prostředí. Zejména lze očekávat následující zlepšení:

• Nahrazení nerozložitelných tašek na jedno použití taškami pro opakované použití, resp. biodegradovatelnými taškami

• Snížení emisí těkavých organických látek při potisku tašek

• Zlepšení 5 hlavních klíčových indikátorů výkonnosti (Key Performance Indicators - KPIs) o minimálně 10 %

 

SOUVISEJÍCI EVROPSKÁ LEGISLAITVA

• Směrnice o odpadech (2008/98/ES)

• Směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES)

• Směrnice o omezování emisí těkavých organických látek (1999/13/ES)

Partners

Colabora