Konsortion

BOLSAS_2

Koordinaattori;  AIDO Technological Institute of Optics, Colour and Imaging (Espanja)


AIDO on tutkimus ja kehitys sekä innovaatiokeskus, joka perustaa asiantuntemuksensa optisiin teknologioihin, joiden avulla kehitetään yritysten tuotantoprosesseja. 24 vuoden kokemuksella tutkimus- ja kehitystyön soveltamisessa AIDOsta on tullut strateginen teknologia-alan liittolainen paikallisille, kansallisille ja kaikkialla maailmassa toimiville yrityksille, jotka panostavat innovointiin erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. 

AIDO kehittää avaimet käteen –periaatteella T&K ratkaisuja edistäen kumppanuusverkostojen syntymistä. Liiketoimintastrategiassa keskitytään tietämyksen luomiseen ja lisäarvoa tuottavien teknologioiden ja palveluiden kehittämiseen:

1. Omat T&K projektit, viimeisimpien teknologioiden rohkaiseva kehitystyö osallistumalla alan verkostoihin ja työryhmiin tavoitteena tämän tietämyksen siirto PK-yrityksiin.  

2. Yhteisprojektit, osallistuvien yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

3. Asiakasprojektit, kehitystyön räätälöinti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan tavoitteena uuden yrityksen luominen tai markkinoille lanseerattava uusi tuote. 

AIDOn kehittämien teknologiasovellusten monipuolisuus tarjoaa teknologisia ratkaisuja teollisuuden eri aloille kuten pakkausala, graafinen teollisuus ja media. 

AIDOn päämäärä on edistää teollisuuden eri alojen kilpailukykyä tutkimus- ja kehitysprojektien kautta sekä johdattaa parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanoon ympäristö- ja yrityshallinnossa.
LIFE07 BATsGRAPH ja LIFE09 SUSTAINGRAPH -partnerina AIDOlla on kokemusta demonstraatioprojektien läpivienneistä yrityksissä sekä niiden teollisuusprosessien kehittämisestä. BATsGRAPH ja SUSTAINGRAPH –projekteissa hankittu tietämys edesauttaa ECOFLEXOBAG-projektin teknisten ja tiedonvälityksen toimenpiteiden onnistumista.

 

Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas, AIMPLAS (Espanja)

AIMPLAS on muovialan teknologiaan keskittyvä tutkimuslaitos. Sen muodostavat yli 100 korkeasti koulutettua ammattilaista, joilla on valtava kokemus seuraavasti: seostaminen, prosessointi (extruusio, ruiskupuristus, RTM), kierrätys, tuotekehitys sekä muovimateriaalien analysointi rakentamisessa, autoteollisuudessa, pakkausalalla ja muilla perinteisillä sektoreilla. 

AIMPLAS on todistetusti hoitanut menestyksellisesti T&K toimintoja useissa EU-projekteissa eri rahoitusohjelmien alaisuudessa, sisältäen 9 FP5 (yhdessä koordinaattorina), 20 FP6 (viidessä koordinaattorina), 12 FP7 (kahdeksassa koordinaattorina), 2 Life+ (yhdessä koordinaattorina), 2 Intelligent Energy Europe (yksi melkein valmis), 2 Leonardo ja 3 Eco-Innovation (koordinaattorina kaikissa edellisissä).

Lisäksi AIMPLASilla on ympäristö- ja kierrätysasioiden liiketoimintalinja, jonka T&K aktiviteetit ovat erityisesti kohdennettu muovijätteen hallinnointiin, kun kehitellään uusia kierrätysmateriaaleja ja vähennetään ympäristökuormitusta.

On tarpeen korostaa, että AIMPLASilla on yli 10 vuoden kokemus biohajoavien materiaalien tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Pakkaussektorilla AIMPLAS on suorittanut useita tutkimuksia tavoitteena löytää ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Edelleen AIMPLASilla on kokemusta muovien kierrätettävyydestä uusien kierrätysmateriaalien sovelluksissa sekä muovituotteiden ympäristöystävällisestä suunnittelusta ja ympäristömerkeistä.
AIMPLAS on DIN CERTCOn (www.dincertco.de) palveluiden valtuutettu välittäjä yrityksille, jotka hakevat kompostoitavuuden sertifikaattia. Samalla AIMPLAS on prosessissa tullakseen virallisesti hyväksytyksi laboratorioksi. AIMPLAS on DIN CERTCO Certification Committeen jäsen.

Lisäksi AIMPLAS on vuodesta 2010 Der Bleu Engelin (www.blauer-engel.de) tunnustama organisaatio, joka voi vahvistaa tuotteiden täyttävän tämän ympäristömerkin vaatimukset.
ECOFLEXOBAGissä, AIMPLAS tarjoaa sen teknisen asiantuntemuksen koko projektin ajan liittyen muoveihin, biohajoavuuteen, kierrätykseen sekä prosessi- ja ympäristövaikutuksiin.


Dienstencentrum B.V. (Hollanti)

KVGO Dienstencentrum – The Consultancy Centre of the Royal Dutch Printing Association.

KVGO DC työskentelee vuosittain noin 800 media-alan yrityksen (pääosin PK-yrityksiä) liiketoiminnan johdon tukena. Kokonaisuutena tämä konsultointikeskus palvelee noin 50 % koko alan yrityksistä. Koska meidän tulee tarjota palveluja graafisen mediateollisuuden kaikille osa-alueille, meillä on ryhmä (seniori) asiantuntijoita kaikille hallinnon aloille. 

KVGO Dienstencentrum erottelee toisistaan seuraavat hallinnon alat:

• Teknologia ja tuotanto. Tällä tarkoitamme kaikkia toimintoja, jotka ovat suoraan tekemisissä hyvän tuotantovirran kanssa. Neuvomme rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten uudisrakennukset, korjausrakentaminen ja suunnittelu.

• Markkinointi. Teemme kaikenlaisia markkinatutkimuksia yksittäisille yrityksille sekä tuemme yrityksiä niiden markkinointiponnisteluissa. “Grafisch Opdrachtgevers Onderzoek” on eräs toimialamme markkinointikenttä. Tämä on ekonometrinen malli, jonka avulla voimme kääntää makrotaloudellisia kehitystuloksia koko teollisuuden hyväksi.

• Henkilöstö. Sen lisäksi, että tarjoamme henkilökohtaista tukea yrityksille työsopimusten, työriitojen ja irtisanomisten osalta, työskentelemme myös työntekijöiden tietämyksen kehittämisen kanssa. Annamme yhtiöille osoitetut laskelmat sekä menettelytapaohjeet erillisessä yrityksessä.

• Talous. Yksittäisten yritysten neuvonanto taloushallinnossa, hinnoittelussa ja kustannuslaskennassa.

• Strateginen johtaminen. Suurin osa työstämme tällä saralla on räätälöityä. Strateginen suunnittelu tai liiketoiminnan arviointi koskettavat aina kohdeyritystä ja on käytännössä mahdotonta tehdä tästä yleisiä suuntaviivoja.


Teknologian tutkimuskeskus VTT (Suomi)

VTT on osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Toiminnassaan VTT ei tavoittele taloudellista voittoa. 

VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille. Näin VTT luo edellytyksiä yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. 

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. 

Monialaista osaamista yhdistämällä VTT voi auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja ja näin lisätä elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla VTT varmistaa tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen.  

VTT Group muodostaa konsernihallintoperiaatteella toimivan kokonaisuuden, johon kuuluu valtion tutkimusorganisaatio VTT sekä sen tytäryhtiöinään hallinnoimat valtion kokonaan omistamat tytäryhtiöt VTT Expert Services Oy, VTT International Oy ja VTT Ventures Oy. 
VTT:n palvelut toimialoittain: Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus, Elektroniikka, Energia, ICT, Kiinteistöt ja rakentaminen, Koneet ja kuljetusvälineet, Palvelut ja logistiikka, Metsäteollisuus, Prosessiteollisuus ja ympäristö.

VTT:n teknologiapainoalueet:  Sovellettu materiaalitekniikka, Bio- ja kemianprosessit, Energia, Tieto- ja viestintäteknologiat, Teolliset järjestelmät, Mikroteknologiat ja elektroniikka, Palvelut ja rakennettu ympäristö, Liiketoimintatutkimus.


ENVIROS, s.r.o. (Tsekki)

ENVIROS on johtava konsulttiyritys, joka tarjoaa pääasiassa energia- ja ympäristöalan sekä liiketalouden konsultointipalveluja Tsekissä, Slovakiassa, Keski- ja Etelä-Euroopassa mutta myös muualla maailmassa. 

ENVIROSin pääosakas on kansainvälinen Sinclair Knight Merz (SKM) konsultointiyhtiö.
ENVIROSilla on nykyään 27 vakituista pätevää asiantuntijaa sekä yli 30 freelancer-asiantuntijaa, joilla on monipuolinen kokemus ja koulutustausta. Yritys työllistää kymmenen kauppa- ja teollisuusministeriön valtuuttamaa energia-auditoijaa.

ENVIROSin päätoiminnot kattavat seuraavat alueet:

• Energia- ja ympäristöauditoinnit: teollisuus, kaupankäynti, julkinen sektori ja asuminen – Tsekissä ja ulkomailla.

• Energiatehokkuuden hallinnointi sisältäen säästöjen mittauksen ja todentamisen – pääasiassa teollisuuden ja julkisen sektorin rakennuksille.

• Projektikehitys ja arviointi – Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian projektien kehitys ja arviointi, rahoituksen hakeminen (EU:n rakennerahasto ja kansalliset haut) – enimmäkseen teollisuus- ja julkiset rakennukset.

• Avustaminen EU-tukihakemusten suunnittelussa, jättämisessä ja valvonnassa. 

• Energia- ja ympäristöprojektien teknistaloudellinen arviointi (kannattavuustutkimus), teknisen ja ympäristöosan tarkastus yrityskaupoissa.

• Laitteistohallinnan tuki, energiahallinnan järjestelmien käyttöönotto teollisuudessa ja isoissa rakennuksissa.

• Myynninedistämistoiminnot sekä koulutus energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian alueilla – projektikehitys, energiahallinto ja sen käyttöönotto.

• Jätehuollon konsultointi.

• VOC-päästöjen valvonta ja vähentäminen yrityksissä.

• Ympäristöstrategioiden, menettelytapojen, lainsäädännön, tukiohjelmien ja toteuttamissuunnitelmien kehittäminen kansainvälisille toimielimille sekä valtion, aluehallinnon ja kuntien viranomaisille.

Partners

Colabora